Firma

Polityka jakości, BHP, certyfikaty


Zarząd Firmy wdrożył i stosuje Systemu Zarządzania Jakością i przyjmuje go za jeden z priorytetów działalności Spółki.

Systematyczne podnoszenie jakości naszych usług jest możliwe dzięki szerokiemu zaangażowaniu ogółu pracowników współuczestniczących w stosowaniu systemu zarządzania jakością, wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008.

Od maja 1999 roku posiadamy wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki minerałów oraz transportu ciągłego, a także do wykonywania i montażu konstrukcji stalowej. Wprowadziliśmy certyfikację systemu Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normami PN-EN 1090 oraz EN-3834.

Otrzymany certyfikat pozwala na oznakowanie wytworzonych konstrukcji znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD), w wyniku czego możemy wprowadzać nasze elementy konstrukcji budowlanych do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.

Obserwując wymagania naszych klientów w zakresie bezpiecznego wykonywania prac, Spółka wdrożyła i stosuje system zarządzania procesem BHP wg normy PN-N-18001:2004. System swoim zasięgiem obejmuje: usługi w zakresie projektowania, budowy, remontów, prowadzenia eksploatacji i oceny stanu technicznego urządzeń energomechanicznych, sieci i instalacji elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej, sieci teletechnicznych i światłowodowych. Certyfikat przyznany został 18 grudnia 2012 roku przez BUREAU VERITAS Certification.

Zapewnienie wysokiej jakości usług realizowanych przez naszą spółkę stanowi jeden z głównych kierunków działań wszystkich struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.

POLITYKA JAKOŚCI

Mifama Opa Carbo Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie: projektowania, budowy, remontów, prowadzenia eksploatacji i oceny stanu technicznego urządzeń energomechanicznych, sieci i instalacji elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej, sieci teletechnicznych i światłowodowych; projektowania, produkcji, montażu i serwisu maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki minerałów oraz transportu ciągłego; wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych.

Polityka jakości jest zobowiązaniem Kierownictwa Firmy i zadaniem każdego pracownika, w dążeniu do osiągnięcia w interesie Klientów następujących celów:

1) zadowolenie Klientów uważamy za decydujący czynnik powodzenia firmy,
2) uzyskania zaufania Klientów, poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001 i innych mających zastosowanie aktów prawnych,
3) zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych Klientów, poprzez dostosowanie naszych wyrobów i usług do ich wymagań i oczekiwań, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki,
4) zadowolenia Klientów z terminowych dostaw wyrobów i realizacji usług zgodnych z ustalonymi wymaganiami jakościowymi, oraz gwarantowania wieloletniej obsługi serwisowej i dostaw części zamiennych.

Podstawą funkcjonowania firmy jest świadomy udział wszystkich pracowników w realizacji zadań jakościowych i indywidualna odpowiedzialność za jakość. Podejmowane działania przez pracowników firmy indywidualnie jak i zespołowo mają na celu zapobieganie i eliminowanie powstałych niezgodności oraz zmniejszanie zagrożeń i wykorzystywanie szans dla przedsiębiorstwa.

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W MIFAMA OPA CARBO SP. Z O.O.

Zapewnienie coraz wyższej jakości świadczonych usług realizowanych w bezpiecznych i ergonomicznych warunkach pracy stanowi jeden z głównych kierunków działań wszystkich struktur organizacyjnych naszej spółki.

Szerokie zaangażowanie ogółu pracowników współuczestniczących w funkcjonowaniu połączonych systemów - zarządzania jakością, wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz - zarządzania bhp, wg PN-N-18001 stanowi istotne wsparcie dla Zarządu w dążeniu do stworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla pracowników, podwykonawców, dostawców oraz zapewnienia nadzoru BHP w trakcie realizacji zleconych zadań.

Dla spełnienia powyższych dążeń, Zarząd deklaruje szereg niżej wymienionych działań:
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dot. organizacji,
- ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki BHP,
- podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja ta stanowi podstawę do określenia następujących celów ogólnych, przewidzianych do osiągnięcia po wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:
- zapobieganie wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym pracowników, Klientów, podwykonawców i dostawców,
- zapewnienie i udostępnianie aktualnych informacji dotyczących zagrożeń dla pracowników, podwykonawców, dostawców oraz realizacji zleceń z uwzględnieniem wymagań Klientów w zakresie warunków BHP,
- zapewnienie nadzoru nad pracami realizowanymi przez pracowników w zakresie BHP,
- bieżące tworzenie, realizacja, przegląd i aktualizacja programu poprawy warunków BHP.

Polityka BHP stanowi punkt wyjścia do ustalenia i przeglądu celów ogólnych i szczegółowych BHP przez Zarząd oraz Dział BHP i Szkolenia minimum 1 raz w roku.
Zarząd deklaruje zapewnienie zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymywania Polityki BHP.
Niniejsza polityka została zakomunikowana pracownikom Spółki i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych Stron.

Karta produktu
Polityka BHP Pobierz JPG
Katalog
Polityka Jakości Pobierz PDF